Wat doen we?

We bieden ouders de kans ervaringen uit te wisselen en een luisterend oor te vinden.

We willen informeren, sensibiliseren en de belangen verdedigen van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een leerprobleem of leerstoornis.
 

Zelfhulpgroep: Ouders steunen


Sprankel wil ouders het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan, dat anderen hetzelfde meemaken. Ouders vinden elkaar via de website, sociale media en tijdens gespreksavonden.
 

Informeren: Ouders informeren


Ouders hebben recht op correcte, eerlijke en vooral verstaanbare informatie over wat er met hun kind aan de hand is.

Wat we níét kunnen en ook niet willen doen, is kinderen onderzoeken of diagnoses stellen. Dat is de taak van andere, meer bevoegde en opgeleide mensen binnen het onderwijs en het CLB. Wel kunnen we ouders helpen begrijpen wat een leerprobleem is en wat er precies men hun kind aan de hand is. Zo worden ouders sterker en mondiger.

We delen laagdrempelige informatie via de website, een nieuwsbrief en sociale media. Af en toe geven we lezingen en delen we evenementen die ertoe doen. Onze informatie mag gedeeld worden mits uitdrukkelijke bronvermelding.
 

Sensibiliseren: De buitenwereld bewustmaken


Al meer dan 30 jaar vertellen we aan iedereen die wil luisteren dat specifieke leerproblemen en leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie écht bestaan. Dat kinderen en jongeren met deze problemen niet lui, dom of onwillig zijn. Zij rekenen erop dat hun ouders, leerkrachten, opvoeders en begeleiders begrijpen wat er in hun hoofd - letterlijk in hun hersenen - omgaat en dat alle volwassenen vanuit dit begrip de juiste toon vinden om hen op weg te helpen.

Sprankel is dan ook blij wanneer een krant, een tijdschrift of een organisatie ons een forum biedt. Zo raken leerproblemen meer bekend bij het grote publiek. Elk schooljaar opnieuw zijn er immers nieuwe ouders die moeten ontdekken dat hun kind het op school onverwacht moeilijk heeft. Sprankel ontdekken, soms na een lange zoektocht, betekent dan dikwijls een grote opluchting.
 

Drukkingsgroep: Wegen op het beleid


Sprankel werpt zich op als gesprekspartner met het beleid en de onderwijsinstanties en als een spreekbuis voor de ouders.

We doen dit niet alleen. Al sinds 2001 werken we nauw samen met andere ouderverenigingen in de Overleggroep OKLO (Ouders van normaal en hoogbegaafde Kinderen met specifieke Leer- en/of Ontwikkelingsproblemen) om een gezamenlijk standpunt te formuleren bij wetgevende initiatieven of voorstellen van decreet.
We vinden elkaar omdat de problematiek van onze kinderen en jongeren gelijklopend is. Onze kinderen zijn normaal tot goed of zelfs hoog begaafd, maar worden in hun ontwikkeling en schoolcarrière gehinderd door specifieke leer- of ontwikkelingsproblemen. Omwille van hun specifieke onderwijsbehoeften hebben zij dus nood aan extra zorg en redelijke aanpassingen in het onderwijs.

De Overleggroep OKLO bestaat momenteel uit BEKINA vzw, Centrum ZIT STIL vzw, CETOS vzw, DYSPRAXIS vzw, Iktic Tourettevereniging België vzw en Sprankel Leerproblemen vzw. We kunnen stellen dat we op die manier spreken voor zo’n tien procent van de leerlingen uit het gewone leerplichtonderwijs.

Bekina vzw → www.bekina.org
Centrum Zit Stil vzw → www.zitstil.be
Cetos vzw → www.cetos.be
Dyspraxis vzw → www.dyspraxis.be
Iktic Tourettevereniging België vzw → www.iktic.be

BekinaZit Stil CetosDyspraxisikticSprankel

 

In ruimer verband zit de Overleggroep OKLO soms aan tafel met bijvoorbeeld de grote koepels van ouderverenigingen: VCOV (voor de katholieke zuil), KOOGO (voor steden, gemeenten en provincies) en GO!Ouders (voor het gemeenschapsonderwijs). En ook met de Gezinsbond, UNIA, het Kinderrechtencommissariaat en met tal van ouder- en belangenorganisaties voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (zoals Ouders voor inclusie, Vlaamse Vereniging Autisme, Doof Vlaanderen, VLOK-CI, Downsyndroom Vlaanderen en andere).

Sprankel Leerproblemen wordt eveneens vertegenwoordigd in een andere belangrijke vzw: Netwerk Leerproblemen Vlaanderen.

Het netwerk wil mensen en kennis in het domein van leerproblemen en leerstoornissen bij elkaar brengen. Het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen verwerft en verspreidt kennis met betrekking tot het domein van leerproblemen, neemt initiatief tot onderzoek in het domein van de leerproblemen, ondersteunt onderzoeksinitiatieven van andere organisaties en speelt een actieve rol in de dialoog tussen wetenschap, praktijk en beleid.

Netwerk Leerproblemen → www.netwerkleerproblemen.be

NLV

 

Eureka ADIBib is een heel belangrijke partner voor Sprankel.

Eureka Leuven zet zich al dertig jaren in om leerstoornissen onder de aandacht te brengen en om bij beleidsmakers de rechten van leerlingen met leerstoornissen te waarborgen. Zij zijn pioniers op het vlak van diagnostiek, onderwijs, vorming en praktische tools voor leerlingen met leerproblemen als dyslexie, dyscalculie en aandachtsstoornissen. Eén van de vele projecten van Eureka is ADIBib, een platform waar je gratis voorleessoftware en ADIBoeken kan aanvragen. Zo kan je kind met digitale werk- en handboeken makkelijker participeren in de klas.

Adibib → www.adibib.be

adibib