Francine Philips

-
“We eindigen het jaar 2016 in grote stilte.

De clash komt binnen op 10 januari 2017 waar we vernemen dat de Minister van Onderwijs van de Vlaamse Regering de toelating heeft gekregen om een ‘Nota Ondersteuningsmodel’ in te dienen bij de VLOR. De herwerkte synthesenota, die binnenkwam op 3 januari 2017 hoefden we dan eigenlijk niet meer goed te keuren.”

Met deze paragraaf eindigde mijn verslag over het jaar 2017.

Er is intussen heel veel gebeurd.

Met de Overleggroep OKLO kwamen we in 2017 slechts tweemaal echt samen.

Op 3 april 2017 overliepen we wat er allemaal op ons afkomt: project UNIA, project Beleidsparticipatie, Overleg Kabinet over ondersteuningsmodel en bracht Francine verslag uit van de meta-evaluatie M-decreet van 27/03/2017 in Brussel en van de voorstelling van het Steunpunt voor Inclusie van 27/01/2017 in Gent.

Op 2 september 2017 bespraken we vooral de echo’s omtrent de opstart van het Ondersteuningsmodel, hadden we het over een nieuw decreet Leerlingenbegeleiding dat er aan komt en overliepen we de lopende projecten van UNIA en Beleidsparticipatie.

Voor het gemak en de duidelijkheid zal ik in mijn verder verslag 3 grote thema’s aankaarten waarbij we met de Overleggroep OKLO heel nauw betrokken waren.


  1. UNIA: Project redelijke aanpassingen
       (Tin Elsen, Marleen Jans, Luk Van Den Steen, Francine Philips)

 UNIA is een federale organisatie die gelijke kansen bewaakt voor alle inwoners van België. UNIA kan niet rechtstreeks tussen komen in de regelgeving van Onderwijs want Onderwijs is Vlaamse materie. Maar indien individuele leerlingen of ouders zich tekort gedaan voelen in hun kansen binnen het onderwijs, dan kunnen ze bij UNIA terecht.

Specifiek bewaakt UNIA de toepassing van het VN-verdrag inzake rechten van personen met een Handicap, net zoals het Kinderrechtencommissariaat de rechten bewaakt van alle kinderen.

UNIA wilde met een aantal vaste deelnemers in de 5 provincies van Vlaanderen de oefening maken omtrent het puur juridische aspect van het recht op redelijke aanpassingen in het Onderwijs. Aan de hand van een aantal heel concrete gevallen (casussen) werd de oefening gemaakt of de gevraagde aanpassingen redelijk waren en of een eventuele weigering terecht was en, vooral, goed geargumenteerd. Leidraad hierbij was het Protocol betreffende het begrip redelijke aanpassingen van 19 juli 2007, waarin de definitie is opgenomen en de criteria waaraan dergelijke aanpassingen moeten voldoen.

Luk en Francine namen hieraan deel in Gent, Tin en Marleen in Leuven.

Het hele project werd opgestart in Brussel op 10 januari 2017. Er volgende dan 3 vergaderingen rond concrete cases in februari, mei en oktober in de 5 provincies.

Dit project werd afgerond op een studiedag op 8 december in Mechelen. De studiedag was voorbehouden aan ‘ingezetenen’ d.i. competentiebegeleiders, CLB-medewerkers, opleiders uit de lerarenopleiding …

Ter gelegenheid van de studiedag werd ook de nieuwe brochure van UNIA verspreid.

Er werd vooral gelet op ruimere keuze van foto’s en meer aandacht voor het M-decreet.


  1. Project beleidsparticipatie
    (Machteld Van Ostaede, Luk Van Den Steen, Francine Philips, aanvankelijk ook Martine Buyle en Marleen Jans)
 Minister Crevits heeft bij ministerieel besluit een project opgestart dat zou moeten uitmonden in een decreet waarbij ouder- en belangengroepen rond kinderen met specifieke onderwijsbehoeften een officiële vertegenwoordiging krijgen in vergaderingen waar beslist wordt omtrent onderwijsbeleid. Hiertoe is Janne Lassuyt aangeworven om een concreet uitgewerkt voorstel in te dienen. Janne werkt onder de vleugels van Steunpunt voor Inclusie.

In de loop van 2017 zijn hieraan al 5 vergaderingen besteed. Dit loopt door in 2018 en zou in maart 2018 moeten uitmonden in een eindrapport aan de Minister. Op dat ogenblik moet de Minister dat in een decreet gieten en voorleggen aan de Vlaamse Regering. Voor het eerst krijgen ouder- en belangengroepen hier een kans om ‘als een soort vakbond’ structureel betrokken te worden bij overleg op beleidsniveau. Dit zou ook moeten betekenen dat er iets van betaald personeel zou kunnen komen om bvb. studiewerk voor te bereiden.


  1. Overleg op het Kabinet Onderwijs
    (wisselende aanwezigheden vanuit Overleggroep OKLO)
 Na de kritiek over het gebrek aan overleg bij het ontwerp van decreet omtrent het Ondersteuningsmodel, en het voortdurend achter de feiten aanhollen, heeft het kabinet (= Leen Van Heurck) zijn leven gebeterd. Vooral in oktober, november en december werd er een tandje bij gestoken want het Vlaams Parlement had in een resolutie een snelle stand van zaken gevraagd na de start in september van het Ondersteuningsmodel.

Positief hieraan is dat het standpunt van de ouders nu beter beluisterd werd en ook ingebracht in het rapport. Het rapport was klaar op 22 december 2017. Negatief is dat het zeer omvangrijke rapport uiteindelijk nauwelijks aandacht kreeg in het Vlaams Parlement. Voor zover we weten is het enkel ter sprake gekomen in het vragenuurtje (half januari 2018) en is het niet ten gronde besproken in de Commissie Onderwijs.

SAMENVATTEND DE VERGADERDATA

 

Overleggroep OKLO:                  03/04/2017, 02/09/2017

 

UNIA: project redelijke aanpassingen:

(Tin Elsen, Marleen Jans, Luk Van Den Steen, Francine Philips)

                                                    10/01/2017 (Brussel), 02/2017 (fase 1 Gent en Leuven), 05/2017 (fase 2 Gent en Leuven), 10/2017 (fase 3 Gent en Leuven), 15/11/2017 (Brussel), 08/12/2017 (afsluitende studiedag Mechelen)

 

Project Beleidsparticipatie:

(Machteld Van Ostaede, Luk Van Den Steen, Francine Philips, aanvankelijk ook Martine Buyle en Marleen Jans)

                                                    19/05/2017, 21/06/2017, 21/09/2017,
23/10/2017, 23/11/2017


 

Kabinet Onderwijs:                    19/04/2017, 14/07/2017, 16/10/2017,
20/11/2017, 04/12/2017


 

 

27/01/2017: Voorstelling Steunpunt voor Inclusie Gent (Francine)

27/03/2017: Tussentijdse meta-evaluatie van het M-decreet Brussel (Francine)
© 2018 Sprankel Vzw Verening van ouders van kinderen met leerproblemen - Sitemap - Cookie policy - Privacy Policy