Sprankel richt zich tot ouders van normaalbegaafde kinderen en jongeren (IQ vanaf 80) die gedurende hun schoolloopbaan problemen ondervinden bij het leren. 

Wij onderscheiden vier grote groepen:

  • Kinderen met algemene leerproblemen: het gaat hier over kinderen wiens prestaties meestal zwak zijn over gans de lijn. Zij hebben moeite om, op het vereiste tempo, het voorgeschreven leerplan volledig te verwerken. Het gaat dan om iets minder begaafde kinderen. Zij worden ook “slow learner” of “traag lerend” of “randbegaafd” genoemd. Niet te verwarren met kinderen met een verstandelijke beperking (handicap)!!
  • Kinderen met concentratieproblemen: bij deze kinderen wordt het leren bemoeilijkt doordat zij zich onvoldoende en onvoldoende lang kunnen concentreren. Een extreme vorm hiervan is het ADHD-kind (al of niet hyperkinetisch). Echter ook aandoeningen zoals epilepsie kan men hierin onderbrengen.
  • Kinderen met een specifiek probleem rond leren lezen en correct spellen: deze kinderen presteren op alle andere schoolse vakken overeenkomstig hun verstandelijke begaafdheid, doch zijn bijzonder zwak in lezen en spellen. In een extreme en hardnekkige vorm spreekt men hier over “dyslexie”.
  • Kinderen met een specifiek probleem rond rekenen: ook hier gaat het om kinderen die normaal presteren in overeenstemming met hun begaafdheid, maar die specifiek zwak zijn voor rekenen. In een extreme en hardnekkige vorm spreekt men dan over “dyscalculie”. Deze stoornis is in de wetenschap nog iets minder bekend en onderzocht dan haar jongere broertje dyslexie.
Sprankel staat ook open voor alle belangstellenden: scholen, centra voor leerlingbegeleiding (CLB), revalidatiecentra, logopedisten, leerkrachten … 

Wij vinden een goede wisselwerking tussen ouders en deskundigen heel belangrijk.
© 2018 Sprankel Vzw Verening van ouders van kinderen met leerproblemen - Sitemap - Cookie policy - Privacy Policy