Actiepunten Sprankel vzw

Binnen gezin, school en maatschappij ijveren wij voor

 1. meer kennis rond leer- en ontwikkelingsproblemen
 2. begrip en erkenning
 3. een open en toegankelijke school en maatschappij
 4. het zien van ouders en kinderen als evenwaardige partners
 5. redelijke aanpassingen
 6. nadruk op het leerproces
 7. evenwichtige schoolteams
 8. neutrale en toegankelijke aanspreekpunten

1. Het vergroten van de kennis rond leer- en ontwikkelingsproblemen   

2. Het verkrijgen van begrip voor en erkenning van 

 • de problematiek van kinderen/jongeren met specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften
 • het individuele leer- en groeiproces van elk kind/jongere/volwassene

3. Een open en toegankelijke school en maatschappij

 • met recht op ondersteuning en zorg voor iedereen
 • met passend en gedifferentieerd onderwijs op élk zorgniveau en dit zowel voor leerlingen mét als zonder specifieke onderwijsbehoeften
 • met aandacht voor moderne werkvormen
 • op basis van ‘Universal Design for Learning’ (UDL)
  • Toegepast op onderwijs: de lessen, verwerking en evaluatie toegankelijker en uitdagender maken, zodat ze leerkansen bieden aan een heel verscheiden groep in plaats van aan de gemiddelde leerling. Zodoende komt men tegemoet aan de verschillende noden, leerstijlen en voorkeuren van iedere leerling.
  • Toegepast op de maatschappij: optimale kansen vanuit ‘Design for All’ in alle aspecten van de leef-, woon- en werkomgeving.

4. Het erkennen van ouders en kinderen als evenwaardige partners

 • de persoon met een beperking staat centraal
 • partners zijn: leerling / ouders / school + intern zorgteam / CLB / ondersteuningsnetwerk / BuO-School / externe hulpverleners
 • ouder- en leerlingenparticipatie in elke school
 • open communicatie tussen partners
 • gesprekken en toegankelijke verslagen in verstaanbare taal

5. Het realiseren van redelijke aanpassingen

 • redelijke aanpassingen zijn een recht
 • betekent steeds individueel aangepaste ondersteuning en zorg
 • houdt rekening met de sterktes en zwaktes van elk kind/jongere
 • vergroot de kans op een inclusieve samenleving

6. Het leggen van nadruk op het leerproces zelf

 • aandacht voor leren leren
 • geloof in levenslang leren en het kneedbare brein
 • kinderen en jongeren aanmoedigen omdat ze inspanningen willen aangaan, meer dan dat ze geprezen worden voor hun ‘intelligentie’
 • werken aan positieve motivatie en veerkracht
 • kort op de bal spelen door duidelijke, verstaanbare en regelmatige opvolging, evaluatie, rapportage
 • focus op zelfredzaamheid

7. Het organiseren van evenwichtige schoolteams

 • voldoende omkadering voor klas- en vakleerkrachten
 • efficiënte en toegankelijke hulpverlening
 • wetenschappelijk onderbouwd onderwijs
 • met aangepaste infrastructuur en middelen
 • samenwerkend met leerling en ouders als partner

8. Het verduidelijken voor de ouders van de rol van

-  het schoolteam
-  het CLB
-  de ondersteuningsteams (ondersteuningsnetwerken en scholen BuO die leerlingen en leerkrachten ondersteunen)

 • de school geeft aan waar ouders doorheen het schooljaar terecht kunnen met vragen rond ondersteuning (dit moet een onderdeel zijn van het zorgbeleid)
 • ouders en leerlingen kunnen met een zorgvraag terecht bij het CLB als onafhankelijke, onpartijdige en laagdrempelige instantie
 • de ondersteuningsnetwerken en scholen BuO maken contactpersonen bekend als aanspreekpunt zowel voor ouders, leerlingen als scholen
 • ouders zijn sterk vragende partij voor een (beroeps)instantie waar ze met vragen en klachten over ondersteuning terecht kunnen
© 2018 Sprankel Vzw Verening van ouders van kinderen met leerproblemen - Sitemap - Cookie policy - Privacy Policy